Privacyverklaring

Het Opleidingsbedrijf VSB respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar zakelijke relaties en de gebruikers van onze producten en diensten. Opleidingsbedrijf VSB verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van haar dienstverlening.

Opleidingsbedrijf VSB verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wetgever dit vereist of tenzij de persoon van wie de gegevens verwerkt worden hier zelf toestemming voor verleent.

Als Opleidingsbedrijf VSB bij de uitvoering van taken gebruik maakt van externe dienstverleners, verlangt Opleidingsbedrijf VSB van deze externe dienstverleners c.q. verwerkers dat deze zich in gelijke mate houden aan het wettelijk kader inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Opleidingsbedrijf VSB draagt zorg voor een goede beveiliging van alle persoonsgegevens door het treffen van geschikte organisatorische maatregelen en de inzet van moderne technische IT-voorzieningen.

Als zich wijzigingen voordoen in onze privacyverklaring, zullen wij de gewijzigde verklaring publiceren op onze website.

Opleidingsbedrijf VSB verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwen heeft in onze organisatie. Daarom doen we er alles aan om uw privacy te beschermen. De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet. Opleidingsbedrijf VSB handelt binnen de kaders van de wet.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?
Het Opleidingsbedrijf VSB is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Privacy officer
Opleidingsbedrijf VSB heeft gekozen om geen Functionaris van Gegevensbescherming te benoemen maar heeft een privacy officer benoemd. Deze is te bereiken via T 078 - 842 8510 of via de mail info@opleidingsbedrijf.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en rekeningnummer maar ook foto’s en biometrische gegevens zijn persoonsgegevens.

Bent u verplicht om persoonsgegevens te verstrekken?
In veel gevallen is het nodig om een aantal persoonsgegevens van u te gebruiken om u de dienst of product te kunnen bieden die u bij ons afneemt. In dat geval is het gebruiken van uw gegevens noodzakelijk voor de overeenkomst of de precontractuele fase.

In deze gevallen bent u verplicht gegevens aan ons te verstrekken omdat wij anders niet aan onze wettelijke en/of contractuele verplichtingen kunnen voldoen.

Gegevens verzameld bij anderen?
Opleidingsbedrijf VSB verzamelt geen gegevens bij derde partijen.

De enige gegevens die wij verwerken ontvangen we van de betrokkenen zelf.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

Voor- en achternaam
Geslacht
Adres
E-mailadres
Telefoonnummer
Functie
Bedrijf
Overige Persoonsgegevens die je via correspondentie of telefonisch actief aan ons hebt verstrekt, zoals de deelname aan een activiteit of een vraag aan het VSB-secretariaat hetzij via mail, de website of telefonisch.

Waarom hebben wij gegevens nodig?
Opleidingsbedrijf VSB verwerkt persoonsgegevens om u optimaal van dienst te kunnen zijn. Denk aan:

– Lidmaatschapszaken
– Verzenden van nieuwsbrieven en/of uitnodigingen
– Gebruikmaking van dienstverlening

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
Opleidingsbedrijf VSB bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld.

Delen we de gegevens met andere partijen?
Opleidingsbedrijf VSB verstrekt de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Op basis van welke rechtsgronden gebruiken we je gegevens?
Opleidingsbedrijf VSB gebruikt de persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doelen en verwerkt uw gegevens alleen als u er toestemming voor heeft gegeven, hetgeen nodig is voor de uitvoering van de (lidmaatschap)overeenkomst.

Welke rechten heeft u?
Opleidingsbedrijf VSB vindt het belangrijk dat u de rechten – die u volgens de wet heeft – goed kan uitoefenen. Daarom is het heel makkelijk om via info@opleidingsbedrijfvsb.nl contact op te nemen met ons. Opleidingsbedrijf VSB zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek reageren.

U kunt de volgende rechten uitoefenen:

Het recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken.
Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, heeft u het recht om deze aan te laten passen.
Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor bijvoorbeeld de belastingdienst.
Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de (on)rechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen.
Het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.
Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing heeft u altijd het recht van bezwaar.

Beveiliging
Opleidingsbedrijf VSB neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste opbaarmaking en/of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indrukt heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op via info@opleidingsbedrijfvsb.nl